Sound 30 Оноо

2016 оны 9-р сарын 19-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

Минут хүрэхгүй.

За Харуул-Занги 2016-ын эхний шат амжилттай өндөрлөлөө. Эхний шат нийт 5 цаг үргэлжилсэн бөгөөд нийт онооны дүнгээр манай баг (Шуурга) 5р байранд орсон.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Sound
Оноо: 30 оноо
Файл: sound.wav


Эхлээд өгөгдсөн файлыг sound.wav audacity дээр оруулна.

sound1

Spectogram (Зүүн талд байгаа sound дээр дараад сонгоно) логыг дарахад туг харагдана. sound2

Эцэст нь туг: HZ{HELLO}