Certificate 20 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

Минут хүрэхгүй.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Certificate
Оноо: 20 оноо
Файл: certificate.p12, password.txt


Certificate.p12 файл руу ssl ээр хандаж үзье.

$ openssl pkcs12 -in certificate.p12 -nokeys -nomacver

out

password.txt хоосон байсан бөгөөд нууц үг дээр password гэж хийсэн.

Гаралтаас тугийг CommonName гэж эхэндээ бодсон боловч Name: certificateusage гэдгээс туг болохыг мэдсэн.

Эцэст нь туг: HZ{certificateusage}