Mr. Robot 20 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

1 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: НоёН РоБоТ
Оноо: 20 оноо
Файл: flag.pgp, mr.robot.gif


$ cat mr.robot.gif

гэж харвал private key block харагдана. ss1

Private key block-г ямар нэг текст эдитор дээр хуулаад .asc өргөтгөлтэй хадгална. ss2

Үүсгэсэн key-ийг gpg дээр импорт хийнэ.

$ gpg --import private.asc

ss3

Key жагсаалтыг харвал. ss4

flag-аа дэкрипт хийе. ss5

$ gpg -d flag.pgp

Нууц үг mr.robot гэж оруулна.

Эцэст нь туг: HZ{T4n!! tv!khvvR ug MR.R0b0T}