Plainscript 20 Оноо

2016 оны 9-р сарын 20-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

Минут хүрэхгүй.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Plainscript
Хандах хаяг: http://103.48.116.193:8003/
Оноо: 20 оноо


Өгөгдсөн хаяг руу хандвал JSFuck ашиглан энкод хийсэн javascript-г харж болно.

Үүнийг дэкод хийхийн тулд би өөрийн өмнө хийж байсан онлайн дэкодэроо ашиглахаар шийдэв. Линк

Өгөгдсөн скриптийг хуулж дэкод хийвэл

дээрх javascript харагдана. Үүнээс тугийг харж болно.

if(true){console.log('HZ{JS00JS00JS}')}

Эцэст нь туг: HZ{JS00JS00JS}