Morse 30 Оноо

2016 оны 9-р сарын 21-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

Минут хүрэхгүй.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Morse
Оноо: 30 оноо
Файл: morsecode.wav


Эхлээд өгөгдсөн файлыг morsecode.wav audacity дээр оруулна.

Sound цэсээс Pitch (EAC) сонголтыг сонгоно.

screen

Дараах хүснэгтээс морз код бүрийг хөрвүүлнэ. xmorse-codes Хөрвүүлж дуусахад our flag congratulations гэсэн өгүүлбэр болно.

Эцэст нь туг: HZ{congratulations}