Prime Number 40 Оноо

2016 оны 9-р сарын 22-нд Мэдээллийн аюулгүй байдал ангилалд нийтэлсэн.

1 минут уншина.

Өгөгдөл

Даалгаврын нэр: Prime Number
Хандах хаяг: http://103.48.116.193:8006/
Оноо: 40 оноо


Өгөгдсөн хаяг руу хандаж үзвэл Find-Summation-тэй адилхан даалгавар бөгөөд ялгаа нь гэвэл 10000 тоо өгөгдсөн бөгөөд тоо тус бүрийн хамгийн бага анхны тоон хуваагчдийн нийлбэрийг олох даалгавар байлаа.

Өмнө бичсэн скриптээ бага зэрэг өөрчилье.

За скриптээ ажиллуулъя.

$ python prime-number.py 

Ирсэн хариу: screenshot

...
Баяр хүргье. Flag is HZ{y0u_f0und_this_s3cr3t_d@t@}

Эцэст нь туг: HZ{y0u_f0und_this_s3cr3t_d@t@}